8values


8values คืออะไร?

เป็นชุดคำถามทางการเมืองที่แปลเป็นภาษาไทยมาจากชุดคำถาม "8values" ดั้งเดิมบน 8values.github.io ชุดคำถามทางการนี้ประเมินค่านิยมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลในด้านต่างๆ 8 ด้าน คุณจะเห็นข้อความปรากฏ และสามารถเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างมาก ไปจนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก คำตอบของแต่ละคำถามจะส่งผลต่อคะแนนของคุณเล็กน้อย ในตอนท้ายคำตอบทั้งหมดของคุณทั้งหมดจะถูกเทียบกับคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ของแต่ละด้าน แล้วพยายามคำนวณออกมาเป็นจุดยืนทางการเมืองของตัวคุณ จงตอบตามความเป็นจริง!

มีคำถามทั้งหมดจำนวน ข้อในชุดคำถามนี้

ค่านิยมทั้ง 8 ประการมีอะไรบ้าง?

ค่านิยมทั้งหมดตั้งอยู่บนแกนอิสระจำนวน 4 แกน ได้แก่ เศรษฐกิจ การทูต รัฐ และสังคม - โดยปลายของแต่ละแกนจะมีค่านิยมที่ขัดแย้งกันอยู่ คือ:

เสมอภาค (เศรษฐกิจ)
กลุ่มคนที่คะแนนเสมอภาคค่อนข้างสูง เชื่อว่าเศรษฐกิจควรจะกระจายคุณค่าให้ทุกคนอย่างเสมอภาค นอกจากนี้พวกเขามักจะสนับสนุนภาษีอัตราก้าวหน้า โครงการสังคมสงเคราะห์ และถ้าคะแนนสูงก็จะฝักใฝ่ลัทธิสังคมนิยมด้วย

ตลาด (เศรษฐกิจ)
กลุ่มคนที่คะแนนตลาดค่อนข้างสูงเชื่อว่าเศรษฐกิจควรมุ่งความสนใจไปที่อัตราการเจริญเติบโต นอกจากนี้พวกเขามักจะสนับสนุนอัตราภาษีที่ต่ำ การให้เอกชนเป็นเจ้าของ การผ่อนคลายกฎระเบียบ และถ้าคะแนนสูงก็จะฝักใฝ่ทุนนิยมแบบ laissez-faire

ชาติ (การทูต)
กลุ่มคนที่คะแนนชาติค่อนข้างสูงคือคนที่รักชาติและชาตินิยม นอกจากนี้พวกเขามักจะเชื่อในนโยบายระหว่างประเทศที่ก้าวร้าว เห็นคุณค่าของกองทัพ ความแข็งแกร่ง เอกราช และถ้าคะแนนสูงก็จะเห็นดีเห็นงามกับการขยายดินแดน

โลก (การทูต)
กลุ่มคนที่คะแนนโลกค่อนข้างสูงเป็นคนที่เป็นพลเมืองโลกและสากลนิยม นอกจากนี้พวกเขามักจะเชื่อในนโยบายการต่างประเทศที่สันติ เน้นเรื่องการทูต ความร่วมมือ การรวมกลุ่ม และถ้าคะแนนสูงก็ฝักใฝ่ในรัฐบาลโลก

เสรีภาพ (รัฐ)
กลุ่มคนที่คะแนนเสรีภาพค่อนข้างสูงเชื่อในเสรีภาพของพลเมืองที่เข้มแข็ง นอกจากนี้พวกเขามักสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านการแทรกแซงของรัฐในชีวิตส่วนตัว ขอย้ำว่านี่หมายถึงเสรีภาพของพลเมือง ไม่ใช่เสรีภาพทางเศรษฐกิจ

อำนาจ (รัฐ)
กลุ่มคนที่คะแนนอำนาจค่อนข้างสูงมักเชื่อในอำนาจที่เข้มแข็งของรัฐ นอกจากนี้พวกเขามักจะสนับสนุนการแทรกแซงของรัฐในชีวิตประจำวัน การสอดแนมพลเมือง และถ้าคะแนนสูงก็จะสนับสนุนการเซ็นเซอร์และการฝักใฝ่ระบอบอัตตาธิปไตย

จารีต (สังคม)
กลุ่มคนที่คะแนนจารีตค่อนข้างสูงเชื่อในค่านิยมแบบจารีตและยึดมั่นในหลักศีลธรรม โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะนับถือศาสนาและสนับสนุนสถานภาพปัจจุบัน (status quo) หรือ สถานกาพก่อนปัจจุบัน (status quo ante)แต่ก็ไม่เสมอไป

ก้าวหน้า (สังคม)
กลุ่มคนที่คะแนนก้าวหน้าค่อนข้างสูงเชื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมและหลักความเป็นเหตุเป็นผล โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะยึดแนวทางฆราวาสนิยมหรือเอธีสต์ และสนับสนุนมาตรการทางสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์หรือการค้นคว้าทางเทคโนโลยีแต่ก็ไม่เสมอไป

"ใกล้เคียงที่สุดกับคุณ" ที่ปรากฏด้านล่างในหน้าผลลัพธ์คืออะไร?

นอกจากการประเมินค่านิยมทั้งแปดประการของคุณแล้ว ชุดคำถามนี้ก็พยายามที่จะเทียบเคียงหาอุดมการณ์ทางการเมืองของคุณ การเทียบเคียงอุดมการณ์อาจได้ผลที่ไม่แม่นยำและเที่ยงตรงเท่ากับค่าของแต่ละแกน และยังคงเปิดกว้างต่อการปรับปรุงพัฒนา ดังนั้นอย่าเป็นกังวลกับมันมากไป ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของคุณตามที่ปรากฏขึ้น กรุณาส่งอีเมล์มาหาเราที่ eightvalues_th@outlook.com พร้อมกับคะแนนของคุณ อุดมการณ์ที่ชุดคำถามประเมินให้คุณ และอุดมการณ์ที่คุณยึดถือ แล้วเราจะปรับระบบให้ดีขึ้น ขอบคุณ!

คะแนนของฉันไม่ถูกใจฉันเลย!

¯\_(ツ)_/¯
ถ้าคุณมีคำแนะนำหรือว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ กรุณาส่งมาที่ eightvalues_th@outlook.com